Ознака за состојбата

добра состојба - мала интервенција

лоша состојба - средна интервенција

многу лоша состојба - голема интервенција